pkef]Qmflxt शिक्षा

pkef]Qmflxt अधिकारसम्बन्धी पाठ्यक्रम उद्देश्य:

कक्षाः ८
१. pkef]Qmflxt अधिकारको परिचय दिन।
२. pkef]Qmflxt अधिकार सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था बताउन।

कक्षाः ९
१. विश्वमा pkef]Qmflxt अधिकारको विकासक्रम बताउन।
२. नेपाल pkef]Qmflxt अधिकारको विकासक्रम र वर्तमान अवस्था उल्लेख गर्न।
कक्षाः १०

१. pkef]Qmflxtले अपनाउनुपर्ने सजगता उल्लेख गर्न।
२. pkef]Qmflxt अधिकार सम्बन्धी काम गर्ने निकाय र अधिकारीको पहिचान गर्न।
बिस्तृत जानकारीको लागि यस लिंङ्कमा हेर्नुहोस्, धन्यवाद।
UP
सुझाव​